Thanh gạt loại đính kèm cắm thêm SMG

Thanh gạt loại đính kèm cắm thêm SMG

• Nối nhanh với chuỗi chuỗi vô tận
• Trung tâm cạp biến
• Có thể đảo ngược hướng
• Cuộc sống phục vụ lâu dài cho các nhiệm vụ khó khăn
• Phù hợp với chuỗi mà không căng
• Kết nối 2 liên kết cung cấp hỗ trợ tốt
• Không truyền lực căng xích đến cạp
• Trường hợp cứng
• Tập tin đính kèm được bắt vít
• Phế liệu bị hư hỏng có thể dễ dàng được gỡ bỏ và
đính kèm sử dụng lại