Thanh gạt loại đính kèm trình cắm SMO

KÍCH CỠ TÌNH TRẠNG SỐ LƯỢNG

Kết nối nhanh chóng với chuỗi chuỗi vô tận với khóa chuỗi, có thể truyền tải Reversible

Thanh gạt loại đính kèm trình cắm SMO

Loại đính kèm trình cắm SMO
• Kết nối nhanh với chuỗi chuỗi vô tận
• Trung tâm cạp biến
• Có thể đảo ngược hướng
• Cuộc sống phục vụ lâu dài cho các nhiệm vụ khó khăn
• Phù hợp với chuỗi mà không căng
• 2- kết nối liên kết cung cấp hỗ trợ tốt
• Không truyền lực căng xích đến cạp
• Trường hợp cứng
• Hàn
• Vật liệu que hàn MAG, DIN8559 / SG3 E: DIN 1913E 5154 B10 hoặc tương tự.