MOBIL DTE 932 GT

Dầu Tua bin

Mobil DTE™ 932 GT là sản phẩm dầu tuabin cao cấp dành cho tuabin khung lớn trong điều kiện vận hành khắc nghiệt.

View Detail

MOBIL DTE OIL LIGHT

Dầu Tua bin

Dầu Mobil DTE™ Oil Light là dầu thuộc dòng chất bôi trơn có hiệu suất cao được thiết kế cho các ứng dụng bao gồm hệ thống tuabin hơi nước và thủy lực

View Detail

MOBIL DTE OIL MEDIUM

Dầu Tua bin

Dầu Mobil DTE™ Oil Medium là dầu thuộc dòng chất bôi trơn có hiệu suất cao được thiết kế cho các ứng dụng bao gồm hệ thống tuabin hơi nước và thủy lực

View Detail

MOBIL DTE™ OIL HEAVY MEDIUM

Dầu Tua bin

Dầu Mobil DTE™ Oil Heavy Medium là dầu thuộc dòng chất bôi trơn có hiệu suất cao được thiết kế cho các ứng dụng bao gồm hệ thống tuabin hơi nước và thủy lực

View Detail