KUNLUN TRANSFORMER OIL KI 25X

Dầu máy biến thế

Đây là loại dầu máy biến áp được áp dụng cho 500kV và điện áp trên điện công suất lớn máy biến áp, các lò phản ứng và như vậy.

View Detail

KUNLUN TRANSFORMER OIL KI 45 X

Dầu máy biến thế

Đây là loại dầu máy biến áp được áp dụng cho 500kV và điện áp trên điện công suất lớn máy biến áp, các lò phản ứng và như vậy.

View Detail