Aimol TP 22C

Dầu Tuabin

Dầu Tuabin EA AIMOL TP được sản xuất từ dầu gốc khoáng nhưng được xử lý đặc biệt bằng khí hydro và các phụ gia đặc biệt tăng cường tính chịu oxy hóa

View Detail

Aimol TP 30

Dầu Tuabin

Dầu Tuabin EA AIMOL TP được sản xuất từ dầu gốc khoáng nhưng được xử lý đặc biệt bằng khí hydro và các phụ gia đặc biệt tăng cường tính chịu oxy hóa

View Detail