Shell Tellus S2 MX 32

Hydraulic Oils

(Tiếng Việt) Shell Tellus S2M 32 là loại dầu khoáng được tinh chế bằng dung môi, chất lượng cao và có chỉ số độ nhớt cao, được xem là dầu đã đạt ” tiêu chuẩn chung ” trong lĩnh vực dầu thuỷ lực dầu thủy lực 32, dầu thủy lực shell 32, Shell Tellus S2 M32″ công nghiệp.

View Detail

Shell Tellus S2 VX 15

Hydraulic Oils

Shell Tellus S2 V uses a unique additive technology

View Detail

Shell Tellus S2 VX 22

Hydraulic Oils

Shell Tellus S2 V uses a unique additive technology

View Detail

Shell Tellus S2 VX 32

Hydraulic Oils

Shell Tellus S2 V uses a unique additive technology

View Detail

Shell Tellus S2 VX 46

Hydraulic Oils

Shell Tellus S2 V uses a unique additive technology

View Detail

Shell Tellus S2 VX 68

Hydraulic Oils

Shell Tellus S2 V uses a unique additive technology

View Detail