Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đóng góp quan trọng cho ngân sách Nhà nước