Reolube Turbofluid 46 XC
Dầu thủy lực chống cháy
Size StockQuantity
205L Còn hàng
230 kg Còn hàng

Thông tin sản phẩm

Chất lỏng thủy lực chống cháy Reolube Turbofluid 46 XC Hydraulic Fluid là triaryl phosphate được sử dụng trong các hệ thống điều tốc, hệ thống van trong tuabin hơi nước và tuabin khí.
Reolube Turbofluid 46 XC Hydraulic Fluid cũng được sử dụng như chất bôi trơn thủy lực chống cháy cao cấp.

Bao bì: 205L, 230kg